Double Pitch Roller Chain / โซ่ขับลำเลียงดับเบิ้ลพิช


รายละเอียดเบอร์โซ่ ดับเบิ้ลพิช

โซ่ดับเบิลพช เบอร์

ระยะพิช (P)

ขนาดลูกลิ้ง (R)

โซ่ C2040 25.40 7.95
โซ่ C2042H 25.40 15.88
โซ่ C2050 31.75 10.16
โซ่ C2052H 31.75 19.05
โซ่ C2060 38.10 11.91
โซ่ C2062H 38.10 22.22
โซ่ C2080 50.80 15.88
โซ่ C2082H 50.80 28.58
โซ่ C2100 63.50 19.05
โซ่ C2102H 63.50 39.67
โซ่ C2120H 76.20 22.22
โซ่ C2122H 76.20 44.45