Double Pitch Hollow Pin Chain / โซ่ดับเบิ้ลพิชรูสวมเพลา รูกลวง


รายละเอียดเบอร์โซ่ Double Pitch Hollow

โซ่ Double Pitch Hollow เบอร์

ระยะพิช (P)

ขนาดลูกลิ้ง (R)

โซ่ C2040 HP 25.40 7.95
โซ่ C2042 HP 25.40 15.88
โซ่ C2050 HP 31.75 10.16
โซ่ C2052 HP 31.75 19.05
โซ่ C2060 HP 38.10 11.91
โซ่ C2062 HP 38.10 22.22
โซ่ C2080 HP 50.80 15.88
โซ่ C2082 HP 50.80 28.58
โซ่ C2100 HP 63.50 19.05
โซ่ C2102 HP 63.50 39.67
โซ่ C2120 HP 76.20 22.22
โซ่ C2122 HP 76.20 44.45